پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ملازمات اتفاقی : تلازم اتفاقی میان دو یا چند چیز

ملازمات اتفاقی، مقابل ملازمات عقلی، عادی و شرعی بوده و عبارت است از همراهی میان وجود دو یا چند چیز بر اساس صدفه و اتفاق، مانند: قطع به صدق مضمون اخبار مستفیض، که چون این قطع به صدق همیشگی نیست، از این رو ملازمه میان حصول قطع و خبر مستفیض اتفاقی است.

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 144
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 309
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

ملازمات عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ملازمات اتفاقی به زیرصفحه ملازمات اتفاقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 48
  • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 309
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 144