پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جاه

جاه: مقام و منزلت اجتماعی.

عنوان یاد شده به مناسبت در باب نکاح و صدقات به کار رفته است.

در خصوص زوجه صاحب جاه که متعارف برای وی داشتن خدمتکار است، خادم جزو نفقه او به شمار می‏رود که زوج باید آن را فراهم کند1) ر نفقه (.

بذل جاه برای کسی که می‏تواند به سبب آن گرهی از کار مؤمنی بگشاید و حاجت او را برآورد مستحب است. 2

) ر اَشراف (

1. جواهر الکلام 133 /28. 2 332 /31؛ الدروس الشرعیة 255 /.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 41

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مقام ( منزلت )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احتشام، جاه ( فقه )، حشمت، منزلت

اعم

صفات ( فقه )

اخص

منصب

وابسته

اهل شرف ( فقه )، بخشش جاه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مقام ( منزلت ) به زیرصفحه مقام ( منزلت )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 267
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 41