پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مصرف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مصارف

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

اخص

مصرف اموال میت، مصرف جزیه، مصرف حاصل زمین مفتوح عنوه، مصرف عقیقه، مصرف مالیات، مصرف مالیات در مصالح مسلمین، مصرف وام در غیر جهت آن
به لحاظ دیه:
مصرف دیه مدیون، مصرف دیه میت
به لحاظ عبادات:
مصرف خمس، مصرف زکات، مصرف قربانی محصور حج، مصرف کفاره

وابسته

اخلاق ( فقه )، اخلاق مصرف، الگوی مصرف، تصرف ( فقه )، مصرف گرایی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مصرف به زیرصفحه مصرف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_49_42_Eghtesad%20Eslami%20No%2036.2.pdf
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه (78-79)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 471