پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مصداق وحی قرآنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

منزول به وحی قرآنی

وابسته

نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مصداق وحی قرآنی به زیرصفحه مصداق وحی قرآنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 159
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 50