عملکردها

مصالح مرسله قطعی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مصالح مرسله قطعی : مصالح مرسله مقطوع به حکم عقل

مصالح مرسله قطعی، مقابل مصالح مرسله ظنی بوده و به مصالحی گفته می‌شود که عقل به طور قطع به آن حکم می‌نماید، و از آن جا که قطع حجت است در حجیت این نوع مصالح، شکی وجود نداشته و علمای شیعه حجیت آن را پذیرفته‌اند.

منابع

  1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 537
  2. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 404
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مصالح مرسله قطعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مصلحت مرسله قطعی

اعم

مصالح مرسله ظنّی

وابسته

مصالح مرسله ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مصالح مرسله قطعی به زیرصفحه مصالح مرسله قطعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 404
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 537