پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مشقت بر شهود» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعنت شاهد

اعم

احکام شهادت، مکروهات قضاوت

وابسته

استفسار قاضی، شاهد ( فقه )، شاهد صالح، شاهد عالم

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 91
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 9 : صفحه 114
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 335
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 128
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 307
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 77
 • فقه القضاء : صفحه 331
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 442
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 48
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 416
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 171