پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مشرکین ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

مشرک ( فقه )