پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مس خط قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مس کتابت قرآن، مس نوشته قرآن

اعم

محرمات جنب، محرمات حایض، محرمات نفسا، مس قرآن

اخص

مس آیه منقوش بدن

وابسته

تیمم برای مس خط قرآن، جنابت کودک، جنابت مجنون، خط قرآن ( فقه )، خط مشکوک به قرآن، خط منسوخ التلاوه قرآن، خط منسوخ الحکم قرآن، طهارت قرآن، مس غیر خط قرآن، منع کودک از مس خط قرآن، وضو برای مس خط قرآن

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 4 : صفحه 370
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 96
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 350، 383
 • الفقه جلد 10 : صفحه 75
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 29، 34، 41
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 48
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 12
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 38، 52، 105، 112
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 238
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 1 : صفحه 14
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 267، 270، 505
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 30
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 317
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 28، 45، 216
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 251، 253
 • ریاض المسائل جلد 1 : صفحه 186
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 27
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 210
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 117، 144
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 71
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 1 : صفحه 126
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 2 : صفحه 42
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 72، 134، 150
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 62
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 42، (61-62)، 312
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 86
 • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 64، 79
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 27، 479
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 267، 270
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 45، 221
 • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 443، 452، 462
 • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 20