پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات تخلّی، مسح

وابسته

دعای متخلی هنگام مسح شکم، شکم انسان

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 26
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 7
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 101
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 180