پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مردار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جیفه، حیوان مرده، میته

اعم

حیوان ( فقه )

اخص

مردار بدون خون جهنده، مردار حیوان دریایی
به لحاظ نوع مرگ:
حیوان خفه شده، حیوان مرده به زخم و حبس، حیوان مرده به سقوط، حیوان مرده به ضرب چوب، حیوان مرده به هدف تیر، فریسه، گوسفند مرده با شاخ
به لحاظ پاکی:
مردار پاک، مردار نجس

وابسته

آغوز مردار، أجزای جدا شده حیوان، أجزای مردار، استحاله مردار، استخوان مردار، اشتباه مذکی با مردار، اعضای مردار، انتفاع از مردار، بیع مردار، پر مردار، پشم مردار، پوست مردار، تخم مردار، جوجه قبل ولوج روح، چنگال مردار، خوردن مردار، دندان مردار، رحم حلال گوشت، زنده، سقط جنین بی روح، سم مردار، شاخ مردار، شستن ملاقی مردار، شیر مردار، طهارت آب چاه از مردار، طهارت مردار، ظرف متنجس، عَلَقَه، کرک مردار، کسب به مردار، مایه پنیر مردار، مس مردار، مضغه ( فقه )، ملاقی مردار، منقار مردار، موی مردار، ناخن مردار

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 71
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 285
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 115
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 2
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 161
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 12
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 77
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 294
 • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 119
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 6
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 9
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 31
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 303، 365
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 121
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 33
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 305، 333
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 40، 49