عملکردها

مرجحات تزاحم

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مرجحات تزاحم : مزیّت‌های کاشف از اهمّ بودن یکی از متزاحمین

مرجحات تزاحم، که مقابل مرجحات تعارض می‌باشد، سبب می‌شود یکی از دو حکم متزاحم نزد شارع اهمیت بیشتری پیدا کند که این اهمیت، از ارجحیت آن حکم در نزد شارع کشف می‌کند. در تعداد مرجحات تزاحم اختلاف است، اما مهم ترین آنها عبارت است از:

1. جایی که یکی از دو حکم متزاحم، بدل و جانشین دارد، ولی دیگری ندارد، که در این صورت، حکمی که جانشین ندارد ترجیح داده می‌شود، مانند این که مکلف نذر کند روز معینی ـ برای مثال، روز شنبه اول ماه شعبان ـ به سفر زیارتی برود، از سوی دیگر، روزه به عنوان یکی از خصال کفاره بر وی واجب شده است؛ در این جا مسافرت روز شنبه بدل ندارد، ولی روزه کفاره بدل دارد که عبارت است از غذا دادن به شصت فقیر و یا آزاد کردن یک بنده؛

2. جایی که یکی از دو واجب متزاحم، مضیّق یا فوری و دیگری موسّع می‌باشد، که در این جا مضیّق به طور قطع مهم تر از موسع است و مقدم می‌شود، مانند: دوران امر میان پاک کردن نجاست از مسجد و نماز خواندن، در حالی که وقت برای نماز باقی است؛ در این جا مکلف نخست باید ازاله نجاست کند و بعد نماز بخواند؛

3. جایی که هر دو واجب مضیّق می‌باشد، و یکی از آنها وقت مختص دارد، اما دیگری ندارد، مانند: دوران امر میان خواندن نمازهای روزانه، در حالی که آخر وقت آن است، و ادا کردن نماز آیاتی که وقت آن مضیق است؛ در این جا، گر چه وقت نماز آیات مضیق است، اما این وقت، چون اختصاص به نماز یومیه دارد و نماز آیات یک امر اتفاقی بوده، انجام نماز یومیه مقدم می‌شود؛

4. جایی که وجوب یکی از دو واجب متزاحم، به قدرت شرعی بستگی دارد، اما وجوب دیگری فقط به قدرت عقلی مشروط است، مانند: حج که وجوب آن مشروط به استطاعت مالی و بدنی است و اگر با ادای دَین مزاحمت نماید، ادای دین ترجیح دارد، زیرا وجوب آن مشروط به قدرت شرعی نیست؛

5. جایی که دو واجب با یک دیگر تزاحم دارند، ولی یکی از آن دو از لحاظ زمان امتثال بر واجب دیگر مقدم است، مثل: قیام در نماز که هم در رکعت اول واجب است و هم در رکعت دوم و اگر مکلف قدرت داشته باشد، باید هر دو را انجام دهد، اما اگر مکلف فقط برای قیام در یک رکعت قدرت داشته باشد، چون زمان امتثال رکعت اول، بر زمان امتثال رکعت دوم مقدم است، آن را مقدم می‌دارد؛

6. جایی که یکی از دو واجب متزاحم، عینی و دیگری کفایی بالذات است، مانند: تزاحم نماز یومیه (عینی) در آخر وقت، با تجهیز میت (کفایی) ، به طوری که اگر مکلف نماز یومیه را بخواند تجهیز میت از دست می‌رود؛ در این جا واجب عینی مقدم می‌شود؛

7. جایی که اهمیت یکی از دو واجب متزاحم قطعی و یا احتمالی است، که در این صورت، بر آن واجبی که اهمیت ندارد، مقدم می‌شود، مانند آن که دو نفر در حال غرق شدن هستند، در حالی که یکی از آنها به طور قطع و یا احتمالاً مؤمن است، اما دیگری به طور قطع فاسق است؛

8. جایی که دو واجب با یک دیگر تزاحم نموده و یکی از آن دو، به غیر از جهات گذشته که ذکر شد، بر دیگری ترجیح دارد؛ یعنی یک قانون کلی ندارد تا به آن مراجعه شود، بلکه آن را می‌توان در چند محور خلاصه نمود:

أ: اولویت یکی از دو واجب متزاحم از دلیل شرعی آن استفاده می‌شود، مثل: مزاحمت نماز یومیه که درباره آن بسیار سفارش شده است، با واجب دیگری که به این درجه از اهمیت نباشد؛

ب: ارجحیت یکی از دو حکم بر دیگری که از راه مناسبت بین حکم و موضوع فهمیده می‌شود، مانند آن که نجات جان انسان مؤمنی بر غصب ملک دیگری متوقف باشد؛ در این جا اگر چه غصب حرام است ولی چون انسانی در معرض هلاکت است، نجات جان وی، مقدم است؛

ج: اولویت یکی از دو حکم متزاحم از راه ملاک آن حکم فهمیده می‌شود، مثل جایی که در انجام یکی از دو حکم، مصلحت نوعی، و در انجام دیگری صرفاً مصلحت شخصی وجود دارد؛ در این جا شکی نیست که مصلحت نوعی بر مصلحت شخصی مقدم خواهد شد.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (196-200)
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه (68-103)
 3. اصطلاحات الاصول : صفحه 109
 4. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (417-426)
 5. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 153
 6. المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 270
 7. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 503
 8. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 709
 9. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 412
 10. مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 357
 11. نهایة الافکار جلد 3-2 : صفحه 132
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرجحات تزاحم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرجحات باب تزاحم

اخص

ترجیح اهم بر مهم، ترجیح بی بدل بر بدل دار، ترجیح عینی بر کفایی، ترجیح مطلق بر مشروط، ترجیح مقدم بر موخر

وابسته

تزاحم ( اصول فقه )، مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرجحات تزاحم به زیرصفحه مرجحات تزاحم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 503
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 109، 238
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (196-200)، 197، 198، 199، 200
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 364
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 376
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 32، 33
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 412، 413، 415
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 35، 270، 271، 278، 279، 280
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 590
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 503
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 66
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه (68-103)، 81، 87، 90، 93، 101، 151
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 220
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (417-426)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 132، 428
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 153
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 318، 321، 322، 327، 329، 330، 331، 335
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 709
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 224، 239، 240، 241، 246، 259، 266، 333
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 357
 • منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 45، 50، 51، 60، 65، 66، 68
 • نهایة الافکار جلد 3-2 : صفحه 132
 • نهایة الافکار جلد 4 : صفحه 132
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 132
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 132