پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"محلّل ذمی بر ذمی"واژه زیر را بکار ببرید:

محلّل کافر بر کافر