عملکردها

مجاری قیاس

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مجاری قیاس : موارد صلاحیت دار برای جریان یافتن قیاس در آنها

مجاری قیاس، به موارد و موضوعاتی گفته می‌شود که قابلیت دارد قیاس در آنها جریان پیدا کند؛ اجرای قیاس، یعنی می‌توان حکم شرعی آنها را از طریق قیاس استنباط نمود.

بیشتر اصولیون اهل سنت معتقدند قیاس ـ در صورت وجود شرایط آن ـ در تمامی موضوعات و ابواب فقهی جاری است، زیرا ادله حجیت قیاس اطلاق داشته و به حکم و مورد خاصی مقید نیست.

اما ' حنفیه ' می‌گویند: قیاس در حدود، کفارات، رُخَص و مقدرات جاری نمی‌شود و در آنها حجیت ندارد، به این دلیل که قیاس مفید ظن است و در ظن احتمال خطا وجود دارد، پس اثبات حدود به آنها صحیح نیست، زیرا ' الحدود تدفع بالشبهات '. هم چنین در کفارات نیز چون دربردارنده عقوبت بوده و به حدود شباهت دارد، قیاس جاری نمی‌شود.

منابع

  1. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 49
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجاری قیاس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مجال قیاس، مورد قیاس

وابسته

قیاس ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مجاری قیاس به زیرصفحه مجاری قیاس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 169
  • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 49
  • اصول الفقه : صفحه 188
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 320، 322