پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نخستین مترجم آمریکایی و به عبارت دقیق‌تر، مترجم انگلیسی- آمریکایی، دکتر تامس بالنتین ایروینگ است که از مسیحیت به اسلام گروید و نام مسلمانی او حاج تعلیم‌علی است.

در قاره آمریکا غیر از ترجمه مترجمان آمریکایی، ترجمه انگلیسی‌زبانان غیر امریکایی از قرآن کریم همچون جورج سیل، جان میدوز، صفی‌الدین رحال، عبدالله یوسف‌علی، رفائیل کاستلانوس، آرتورجان و… نیز چاپ و نشر شده است.

نیز ر.ک:ترجمه‌های آمریکایی قرآن.

منابع

  1. ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 217
  2. تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه (116-124)

اصطلاح‌نامه

اعم

مترجمان قرآن

وابسته

ترجمه‌های آمریکایی قرآن

منابع

  • تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه (116-124)
  • ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 217