عملکردها

قیاس ( منطق ) ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس ( منطق ) ( اصول فقه ) : استدلال از کلّی به جزئی، مفید یقین به حسب صورت استدلال

قیاس (منطق) ، مقابل قیاس (اصول) بوده و به معنای استدلال در قالب یکی از اشکال منطقی برای پی بردن به قضیه مجهول از راه قضیه معلوم است، به گونه‌ای که قضیه مجهول لازمه قضیه معلوم می‌باشد. قیاس منطقی با قیاس اصولی ـ فقهی ـ کاملاً متفاوت است؛ آن چه را منطقی، قیاس می‌داند، اصولی یا فقیه، دلیلی معتبر و قطعی می‌شمارد و به نام برهان و ' دلیل ' از آن یاد می‌کند، و آن چه را اصولی قیاس می‌شمارد منطقی از آن به عنوان تمثیل یاد می‌کند و برای آن حجیت و اعتبار قائل نیست.

منابع

 1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 519
 2. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 352
 3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 170
 4. اصول الفقه جلد 1 : صفحه (198-199)
 5. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 265
 6. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 189
 7. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 249
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قیاس ( منطق ) ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قیاس منطقی ( اصول فقه )

وابسته

قیاس ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس ( منطق ) ( اصول فقه ) به زیرصفحه قیاس ( منطق ) ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه (198-199)، 199
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 170
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 365
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 249
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 148
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 519
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 352
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 189
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 265