عملکردها

قیاس مناسب

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس مناسب : قیاس مبتنی بر وجود وصف مناسب

قیاس مناسب، قیاسی است که بر اساس وجود وصف مناسب، شکل می‌گیرد.

نیز ر.ک:مناسب.

منابع

  1. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 318
  2. دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه (491-493)
  3. المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 84
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

تعارض قیاس مناسب و قیاس اطراد، تعارض قیاس مناسب و قیاس سبر، تعارض قیاس مناسب و قیاس شبه، تعارض قیاس مناسب و قیاس موثر، مناسب، مناسبت ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس مناسب به زیرصفحه قیاس مناسب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 84
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 318
  • دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه (491-493)
  • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 219