عملکردها

قیاس مرکب ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

قیاس مرکب ( اصول فقه ) : قیاس فاقد علّت منصوص یا مورد اجماع

قیاس مرکب، قیاسی است که حکم اصل در آن نه منصوص و نه اجماعی است.

این قیاس دو قسم دارد:

1. قیاس مرکب الاصل؛

2. قیاس مرکب الوصف.

نیز ر.ک:قیاس مرکب الاصل، قیاس مرکب الوصف.

منابع

  1. الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3,4 : صفحه 176
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

قیاس ( اصول )

اخص

قیاس مرکب الاصل، قیاس مرکب الوصف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس مرکب ( اصول فقه ) به زیرصفحه قیاس مرکب ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 176، 177
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3 : صفحه 181
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3,4 : صفحه 176