عملکردها

قیاس قطعی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قیاس قطعی : قیاس دارای علت قطعی، نسبت به حکم اصل و وجود آن در فرع

قیاس قطعی، مقابل قیاس ظنی بوده و به قیاسی گفته می‌شود که در آن هم نسبت به علت حکم اصل قطع وجود دارد و هم نسبت به وجود آن در فرع، مانند: قیاس کتک زدن والدین، به پرخاش نمودن و اف گفتن به آنها، به علت جامع اذیت و آزار؛ در این مثال، قطع وجود دارد که علت حرمت پرخاش نمودن به والدین، آزار و اذیت شدن آنان است، هم چنین قطع وجود دارد که اذیت و آزار، در کتک زدن هم هست.

نکته:

قیاس قطعی حجت است، زیرا طریقیت قطع، ذاتی آن است. قیاس اولوی، قیاس منصوص العلة و تنقیح مناط قطعی از اقسام قیاس قطعی شمرده شده است [۱].

پانوشت

 1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 530

منابع

 1. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 41
 2. المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 122
 3. مفاتیح الاصول : صفحه 669
 4. مقدمه عمومی علم حقوق : صفحه 181
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قیاس قطعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قیاس یقینی ( اصول فقه )

اعم

قیاس ( اصول )

وابسته

قیاس ظنی

منابع

 • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 41
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 122
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 530
 • دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 495، 506
 • مفاتیح الاصول : صفحه 669
 • مقدمه عمومی علم حقوق : صفحه 181