پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قَوْل"واژه زیر را بکار ببرید:

تکلم ( فقه )