پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نذر، قضای حج

وابسته

حج نذری

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 182
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 385، 389
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 340، 344
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 110
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 157، 195، 201، 207