عملکردها

قصص (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قصص (قرآن) : یکی از نام‌های قرآن

قَصَص (به فتح قاف) مصدر و به معنای اقتصاص (داستان‌سرایی) و یکی از نام‌های قرآن است.

بعضی از مترجمان، قصص (به فتح قاف و معنای مصدری) را با قِصص (به کسر قاف، جمع قصّه) که در قرآن به کار نرفته است اشتباه گرفته و «أحسن القصص» را که به معنای گزارش حال، ماجرا و سرگذشت واقعی است و با قصه‌های خیالی و تخیّلی تفاوت بسیار دارد، به «بهترین قصه‌ها» ترجمه کرده‌اند.

در آیه 3 سوره یوسف آمده است: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْقُرْآنَ»؛ «ما بهترین سرگذشت‌ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم، بر تو بازگو می‌کنیم».

دلیل نامگذاری قرآن به «قصص» این است که قرآن اخبار و سرگذشت امت‌های پیشین را بازگو می‌کند.

نیز ر.ک:احسن القصص (قرآن).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 280
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
  3. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 174
  4. تاریخ قرآن : صفحه 32

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصص (قرآن) به زیرصفحه قصص (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 280
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346، 351
  • تاریخ قرآن : صفحه 32
  • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 174
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 295