پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

قصص (قرآن) در کتاب تفسیر الفرقان ( صادقی تهرانی ، محمد ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 295

وجه تسمیه قصص (قرآن) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 280

حکمت قصص (قرآن) ، منابع:

شرح حدیث جنود عقل و جهل صفحه 288

هدف از قصص (قرآن) در آیه 120 هود ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 243

حکمت قصص (قرآن) ، منابع:

پژوهشى در تاریخ قرآن کریم صفحه 154