پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرائت ترجمه نماز

وابسته

ترجمه، تعلم اذکار نماز، عجز از تشهد

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 234
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 321
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 268
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 223
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 444
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 4 : صفحه 825، 828
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه (54-55)