پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاعده من أدرک رکعة فقد أدرک الصلاة‌» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاعده من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

ادراک نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده من أدرک رکعة فقد أدرک الصلاة‌ به زیرصفحه قاعده من أدرک رکعة فقد أدرک الصلاة‌/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مئة قاعدة فقهیة : صفحه 277
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 90