پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

قائد ( جلو دار ) و هم سفر سالکان بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 324