عملکردها

فهم عرفی ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

فهم عرفی ( اصول فقه ) : فهم اهل عرف از معانی الفاظ و مصادیق آنها

فهم عرفی، به معنای فهم اهل عرف و تصور آنان از معنای الفاظ و مصادیق آنها می‌باشد؛ همانند تصور معنای چارپایان ـ چون اسب، شتر و گاو ـ از شنیدن لفظ دابّه، در حالی که در لغت، به هر جنبنده‌ای، دابّه گفته می‌شود.

ملاک و معیار اساسی در تشخیص مفاهیم و موضوعات شرع اسلام، فهم عرفی است و این امر در تمامی مذاهب اسلامی مسلّم بوده و در آن اختلافی نیست.

نکته:

اصطلاح فهم عرفی، معمولاً در برابر فهم دقیق عقلی و فلسفی به کار می‌رود.

نیز ر.ک:تسامح عرفی.

منابع

  1. محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 242
  2. محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 228
  3. الفوائد الحائریة : صفحه 451
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

عرف ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فهم عرفی ( اصول فقه ) به زیرصفحه فهم عرفی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفوائد الحائریة : صفحه 431، 451
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 228، 242
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 146، 387
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 9
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 9