عملکردها

فحص از مرجح

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

فحص از مرجح : جست‌و‌جو از ملاکات ترجیح بین اخبار متعارض

فحص از مرجح، به معنای جست‌و‌جو کردن از عواملی است که باعث مزیت و ترجیح یکی از دو خبر متعارض بر دیگری می‌گردد؛ بنابراین، چنان چه دو خبر با هم تعارض کنند و تعادل آن دو، یا رجحان یکی بر دیگری معلوم نباشد لازم است از مرجحات سندی، جهتی و یا دلالی آن دو خبر، جست‌و‌جو شود. به این ترتیب، اگر دو خبر از هر لحاظ با هم مساوی بودند، یکی از آن دو اختیار شده و به آن عمل می‌گردد و اگر یکی از آن دو بر دیگری رجحان داشت، به راجح عمل، و مرجوح ترک می‌گردد.

منابع

  1. اصول الاستنباط : صفحه (309-310)
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فحص از مرجح به زیرصفحه فحص از مرجح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الاستنباط : صفحه (309-310)، 310
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 439
  • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 765
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 766