پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فحص از مرجح ، منابع:

فوائد الاصول جلد 4 صفحه 766
اصول الاستنباط صفحه 309
اصول الاستنباط صفحه 310
علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 439

فحص از مرجح و تعارض و تعادل و تراجیح ، منابع:

علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید صفحه 439

ادله موافقان فحص از مرجح ، منابع:

اصول الاستنباط صفحه 310

دیدگاه اصولیون درباره فحص از مرجح ، منابع:

فرائد الاصول جلد 2 صفحه 765