پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فتنه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

افتتان

اعم

گناه ( فقه )

وابسته

اهل فتنه، جهاد در فتنه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فتنه ( فقه ) به زیرصفحه فتنه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 18
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 316
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 326
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 119