پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فال نیک زدن"واژه زیر را بکار ببرید:

تفأّل