پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غسل میت کافر

وابسته

بدعت گزار ( فقه )، بغات ( فقه )، خوارج ( فقه )، سبأیه، علی اللهی، غُلات، کافر حکمی ( فقه )، مجّبره، مشبهه ( فقه )، مفوضه، منافق ( فقه )، منکر ضروری دین، مُجَسِّمه، ناصبی ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 182
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 13 : صفحه 63
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 65
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 378
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 430
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 364
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 338
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 80
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 68
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 411