پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عقوبات ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

مجازات ( فقه )