پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، ظهار

وابسته

ظهار مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 132
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 365
  • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 322
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 121
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 335، 488
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 491
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 220