پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن طریقی : ظنّ دارای نقش طریقی نسبت به واقع، و غیر مأخوذ در موضوع حکم شرعی

ظن طریقی، مقابل ظن موضوعی بوده و عبارت است از ظنی که فقط جنبه طریقیت آن برای حکم واقعی ـ واقع ـ در نظر گرفته شده و از واقع حکایت می‌نماید.

ظن طریقی ـ به عکس ظن موضوعی ـ در موضوع حکم شرعی اخذ نشده است؛ به عبارت دیگر، حکم شرعی بر نفس موضوع مترتب شده است و ظن، صرفاً طریق احراز موضوع حکم بوده و قید موضوع نیست و فقط در تنجز تکلیف بر مکلف تأثیر دارد، مانند قطع طریقی که طریق به حکم واقعی بوده، ولی خود دخالتی در ثبوت حکم بر موضوع ندارد، با این تفاوت که طریقیت قطع، بنفسه و طریقیت ظن معتبر به جعل شارع است.

منابع

 1. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 6
 2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 70
 3. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 64
 4. مبادی فقه و اصول : صفحه 217
 5. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
 6. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 234
 7. المعجم الاصولی : صفحه 721
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن ( اصول فقه )

وابسته

ظن موضوعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن طریقی به زیرصفحه ظن طریقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 162
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 202
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 64، 70
 • المعجم الاصولی : صفحه 721
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 260
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 6
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 234
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 217
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 27