پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظن شرعی"واژه زیر را بکار ببرید:

اماره معتبر