پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طلای مصنوع، ظرف ( فقه )

وابسته

آب ظرف طلا، آشامیدن از ظرف طلا، اتلاف ظرف طلا، ارث ظرف طلا، استعمال طلا، استعمال ظرف طلا، اقتنای ظرف طلا، انتفاع از طلا، انتفاع از ظرف طلا، بیع ظرف طلا، خرید ظرف طلا، خوردن از ظرف طلا، خوردن در ظرف طلا، رهن ظرف طلا، زکات ظروف طلا و نقره، ساخت ظرف طلا، طهارت از ظرف طلا، ظرف آب طلا، ظرف طلا کاری، عاریه طلا، غسل با ظرف طلا، کسب به ظروف طلا، وضو از ظرف طلا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظرف طلا به زیرصفحه ظرف طلا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 13
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 133-134، 134
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 330
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 118
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 174
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 62
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 148، 157