پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طهارت چاه"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت آب چاه