عملکردها

طریقیت عرضی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

طریقیت عرضی : طریق بودن چیزی به واقع، از طریق جعل مرکب

طریقیت عرضی، که مقابل طریقیت ذاتی می‌باشد، طریقیتی است که ذاتی شی ء یا از لوازم ذاتی آن نیست، ولی قابل جعل مرکب می‌باشد، مانند: طریقیت امارات که تعبداً به وسیله شارع، برای امارات جعل شده است.

منابع

  1. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 234
  2. مبادی فقه و اصول : صفحه 217
  3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 28
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

طریقیت

وابسته

طریقیت ذاتی

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 28
  • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 234
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 217