عملکردها

طریقیت ذاتی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

طریقیت ذاتی : طریق بودن چیزی به واقع، به حسب ذات یا لوازم ذاتی آن

طریقیت ذاتی، مقابل طریقیت عَرَضی، و به معنای طریقیتی است که ذاتی شی ء یا از لوازم ذاتی آن می‌باشد، مانند: طریقیت قطع که به گفته مشهور اصولیون، ذاتی قطع بوده و قابل جعل مرکب نیست.

منابع

  1. مبادی فقه و اصول : صفحه 217
  2. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 28
  3. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 20
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

طریقیت

وابسته

طریقیت عرضی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طریقیت ذاتی به زیرصفحه طریقیت ذاتی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 28
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 19، 20، 21
  • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 6
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 217