عملکردها

شرایط قیاس

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

شرایط قیاس : امور لازم در تمسک به هر یک از ارکان قیاس فقهی

شرایط قیاس، به معنای شرط‌های اختصاصی هر یک از ارکان قیاس می‌باشد؛ به بیان دیگر، برای هر یک از ارکان قیاس شرط هایی در نظر گرفته شده که به مجموعه آنها، شرایط قیاس گفته می‌شود.

بنابراین، شرایط قیاس، در حقیقت، به شرایط اصل، شرایط فرع، شرایط علت و شرایط حکم اصل تقسیم می‌گردد.

منابع

 1. الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3,4 : صفحه 173
 2. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 633
 3. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 187
 4. اصول الفقه جلد 4 : صفحه (162-169)
 5. قیاس و سیرتکوین آن درحقوق اسلام : صفحه (151-160)
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرایط قیاس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شروط قیاس

وابسته

قیاس ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط قیاس به زیرصفحه شرایط قیاس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 140، 143، 149، 150، 151، 153، 155، 164، 166، 167، 168، 170
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 633
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 170
 • اصول الفقه جلد 4 : صفحه (162-169)
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 173، 192، 349
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 3,4 : صفحه 173
 • قیاس و سیرتکوین آن درحقوق اسلام : صفحه (151-160)
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 187