پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

ترجمه قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شبهات ترجمه قرآن به زیرصفحه شبهات ترجمه قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 150، 165