پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جارِح: مجروح کننده) ر جراحت (/ گواهی دهنده بر فسق شاهد یا خبر دهنده از صفتی در راوی که موجب سلب وثوق از روایات وی می‏شود) ر جرح (/ حیوان شکاری) رجوارح () ر آلات صید (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 35

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شاهد جرح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جارح ( گواهی دهنده بر فسق شاهد )

اعم

شاهد ( فقه )

وابسته

جرح شاهد ( فقه )، شاهد تعدیل، شاهد شیئ

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 35