عملکردها

سیره متشرعه

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

سیره متشرعه : عادت عملی رایج میان پیروان دین، مذهب یا فرقه خاص

سیره متشرعه، به معنای استمرار روش و شیوه مستمر عملی میان پیروان دین، مذهب و یا گروهی خاص بر انجام عملی و یا ترک آن است، مانند: اتفاق متشرعه بر حجیت خبر ثقه و جواز مسح پا با بخشی از کف دست در وضو.

بنابراین، در صورتی که همه مسلمانان و یا پیروان مذهب خاصی از مسلمانان، مثل امامیه، بنای عملی بر انجام و یا ترک کاری داشته باشند، به آن، سیره مسلمین و یا سیره متشرعه، اطلاق می‌شود.

نکته:

در سیره متشرعه، تشرع افراد، یا حیثیت تعلیلی برای سیره است، مثل سیره مسلمین بر جهر (آشکار خواندن) در قرائت نماز ظهر در روز جمعه؛ به چنین روشی سیره متشرعه به معنای اخص می‌گویند. و یا تشرع، حیثیت تعلیلی نیست، بلکه در این عمل، تشرع افراد و مقتضای طبع آنها ـ حیثیت عاقل بودنشان ـ به طور یکسان دخالت دارد؛ مثل سیره متشرعه در عمل به خبر ثقه که یقین حاصل نشده این عمل از باب عاقل بودن آنها است یا به خاطر تشرع آنها؛ به چنین سیره‌ای، سیره متشرعه به معنای عام می‌گویند.

نیز ر.ک:عرف متشرعه.

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 199
 2. مبادی فقه و اصول : صفحه 205
 3. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 276
 4. بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 247
 5. المعجم الاصولی : صفحه (644-646)
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سیره متشرعه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

التزامات متشرعیه، بنای متشرعه، سیره اسلامی، سیره شرعی، سیره عملی متشرعه، سیره عملی مسلمین، سیره متشرعیه، سیره مسلمین

اعم

سیره

اخص

سیره اصحاب ائمه ( ع )، سیره صحابه، سیره عملی اهل مدینه

وابسته

اجماع عملی ( اصول فقه )، ارتکاز متشرعه، حجیت سیره متشرعه، حقیقت متشرعی، سیره عقلا، عرف متشرعه، مرتکزات متشرعه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سیره متشرعه به زیرصفحه سیره متشرعه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 95
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 159، 161
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 199، 200، 654، 660
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 98، 100، 149
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 285
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 221
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 267، 274، 296
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 319، 324
 • المعالم الجدیدة للاصول جلد 169 جزء 142 : صفحه 210
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 167، 169
 • المعجم الاصولی : صفحه (644-646)
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 670
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه (234-236)، 236، 238، 239، 242، 245، 247، 249، 254
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 101، 153
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 112، 163، 270، 276، 288، 301
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 163، 180
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 235، 413
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 162
 • کتابشناسی اصول فقه شیعه : صفحه 31
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 205، 210
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 414، 415
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 511
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 57
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 248، 252
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 248، 252