پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سهم غنیمت اسب سوار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سهم غنیمت فارس

اعم

سهم غنیمت جنگجو

وابسته

اسب ( فقه )، اسب اجاره‌ای، اسب پیر، اسب سوار، اسب صغیر، اسب لاغر، الاغ سوار، حیازت غنیمت، سرزمین اسلام ( فقه )، سرزمین کفار، سهام غنیمت حیوان، سهم غنیمت پیاده، شتر سوار، فیل سوار، قاطر سوار، گاو سوار

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 405
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 8 : صفحه 106
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 116، 117، (119-120)
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه