پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

میوه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سنجد به زیرصفحه سنجد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 343
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 43
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 492