پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سرزنش مؤمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شماتت مؤمن

اعم

سرزنش مسلمان

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سرزنش مؤمن به زیرصفحه سرزنش مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 93 : صفحه 268
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 5 : صفحه (248-249)
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 328
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 119