پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سبب نزول از صحابی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نقل سبب نزول از صحابی

اعم

اسباب نزول

وابسته

سبب نزول از تابعی، شناخت اسباب نزول

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سبب نزول از صحابی به زیرصفحه سبب نزول از صحابی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 115