پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سبب نزول از تابعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سبب نزول به حدیث مرسل، نقل سبب نزول از تابعی

اعم

اسباب نزول

وابسته

سبب نزول از صحابی، شناخت اسباب نزول

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سبب نزول از تابعی به زیرصفحه سبب نزول از تابعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 115