پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات نباتات

اخص

زکات زیتون

وابسته

میوه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زکات میوه به زیرصفحه زکات میوه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 71
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 11، 401
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 141
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 51، 167