پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

زمین: زمین که مهم ترین ثروت طبیعی است و از نظر ملکیّت یا در مالکیّت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی. 9 اِقطاع (--» اقطاع) و حِمی (--» حِمی) از روش‌های واگذاری و توزیع زمین است که توسط پیامبر صلّی الله علیه و آله یا امام علیه السّلام با شرایطی صورت می‌گیرد 10 (--» زمین).

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 613

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زمین ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اراضی ( فقه )، ارض ( فقه )

اعم

عَقَار، مطهرات، منابع طبیعی، موارد تیمم، مکان ( فقه )

اخص

خاک، زمین سست، زمین کفار، زمین مباح، زمین مجهول المالک، زمین هموار
به لحاظ بلاداسلام وکفر:
زمین بلاد مسلمان شده به رغبت، زمین رها شده کفار، زمین سرزمین اسلام، زمین فتح، زمین مفتوح غیر عنوه
به لحاظ حالات:
زمین پخته، زمین سفت، زمین مفروش به پلاستیک، زمین ناهموار
به لحاظ سرزمین:
زمین سواد، زمین عرب
به لحاظ متعلق معامله:
زمین اقطاعی، زمین انتقالی به ذمی، زمین مزارعه، زمین مستعار، زمین وقفی
به لحاظ مکان مقدس:
زمین مسجد، زمین مکه
به لحاظ ملکیت:
زمین غیر مملوک، زمین مملوک
به لحاظ موات بودن:
زمین آباد، زمین غیر آباد، زمین موات ( فقه )

وابسته

آسمان ( فقه )، آفت زمینی، اجاره زمین، استنجا با زمین، اقتنای زمین، اقطاع زمین، باطن زمین، بخشش زمین، بیع زمین، بیمه زمینی، تقبیل ( عقد )، تقبیل زمین، تیمم بر زمین، جزیه بر زمین، چرا در زمین غصبی، خمس زمین، راه رفتن بر زمین، رهن زمین، زراعت در زمین غصبی، زکات زمین، شفعه در زمین، شفعه در غیر زمین مقسوم، طهارت با زمین، طهارت زمین، عاریه زمین، عاریه زمین برای ساختمان، غرس در زمین رهنی، غصب زمین، قسمت زمین، گنج زمین مستاجره، مرزبانی زمینی، معدن، ملکیت زمین، هبه زمین، وقف زمین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زمین ( فقه ) به زیرصفحه زمین ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • التمهید فی علوم القرآن جلد 6 : صفحه 160
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 312
 • الفقه جلد 80 : صفحه 11
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 3 : صفحه 112
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 109، 119
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 129
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 183
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 179
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 8
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 157
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 7
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 303
 • ریاض المسائل جلد 4 : صفحه 684
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 613
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 137
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 245، 283
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2099
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 358
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 469
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 62
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 310
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 481
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 58
 • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 384